Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

Ha Ha, HỮU THỈNH đã theo phe dân chủ khi đọc thơ LÝ ĐỢI

Không có nhận xét nào: